Vem är du?

Investerare

INVESTERINGSRÅDGIVARE​

BOLAGSRÅDGIVARE​

ENTREPRENÖRER​

Investerare

Vi investerar i företag för att vi älskar det och för att vi är duktiga på det

Tillhör du de som lägger kapital, tid och kraft på att stötta svenska företagare och entreprenörer. Oavsett om du kallar dig affärsängel eller investerare är ditt engagemang beundransvärt. Det är genom dig som svenska företag och entreprenörer kan växa, skapa sysselsättning och motivera andra att göra samma sak.

Det är ett ansvarsfullt och hårt jobb. Vi vet, bakom Kaptena står privata investerare som har gjort många investeringar under åren. Sällan får man något gratis. En investering innebär ofta mer arbete än vad vi först hade tänkt.

Men våra vinster och utdelningar beskattas hårt. Kaptena gör det nu möjligt att ändra på det.

Är dina aktier okvalificerade kan du skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt genom att äga dem i försäkring. I gengäld betalar du en låg årlig avkastningsskatt, precis som ISK.

Kaptenas ägarform passar inte alla. För att den ska vara lönsam behöver dina investeringar bli framgångsrika. Men då tjänar du också väldigt mycket, se exemplet nedan.

Exempel

En investerare går in med 1 miljon kronor i ett bolag. Företaget utvecklas väl och efter fem år med jämn värdeutveckling är investerarens aktier värda 5 miljoner kronor och investeraren gör en exit efter börsnotering. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen uppgått till drygt 2,8 miljoner kronor efter skatter. Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen drygt 3,75 miljoner kronor, efter skatter och avgifter. Genom Kaptena ökar nettovinsten med drygt 1 miljoner kronor. Det är det vi menar när vi säger att Kaptena erbjuder den bästa ägarformen för framgångsrika investerare.

Investeringsrådgivare

Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag.

Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag. Startupbranschen är glödhet och intresset bland privatpersoner att vara med i nästa Klarna eller Spotify har ökat kraftigt de senaste åren.

Som rådgivare arbetar du främst med dina kunders pensionslösningar och noterade investeringar i depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Många gånger har dina kunder investeringar i onoterade bolag och värdepapper som du hittills inte har kunnat hjälpa till med. Men nu kan du det.

Kaptena gör det möjligt att äga onoterade värdepapper i svensk försäkring genom samarbete med svenska livförsäkringsbolag . Nu kan du även hjälpa dina kunder att skydda vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt på deras onoterade värdepapper.

Genom Kaptena kan du synliggöra värden i dina kunders onoterade innehav och lägga dem till det totala rådgivningskapitalet.

Ett exempel visar hur fördelaktigt ett försäkringsägande kan vara i ett framgångsrikt Start-UP.

En investerare går in med 200 tkr i ett start-upbolag. Företaget utvecklas väl och efter tre år med jämn värdeutveckling är aktierna värda 600 tkr och investeraren säljer sina aktier efter börsnotering. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen uppgått till drygt 280 tkr kronor efter skatter. Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen drygt 370 tkr efter skatter och avgifter. Genom Kaptena ökar nettovinsten med nästan 100 000 kronor.

Bolagsrådgivare

Ni tar er bara an uppdrag som ni bedömer bärkraftiga.

Som rådgivare får ni många förfrågningar från bolag och entreprenörer som behöver hjälp med kapitalanskaffning. Ni tar er bara an uppdrag som ni bedömer bärkraftiga.

Samtidigt efterfrågar investerare möjligheten att äga sina onoterade värdepapper i schablonbeskattade ägarformer så som ISK eller kapitalförsäkring. Anledningen är att de hellre betalar avkastningsskatt än 30 procent i kapitalvinstskatt då avkastningskravet blir lägre.

Genom Kaptena kan ni paketera emissionerna inom ramen för försäkring. På så sätt underlättar ni både emissioner och kapitalanskaffningsuppdrag och kan erbjuda det som investerarna efterfrågar. Ännu enklare blir ert jobb om bolaget ansluter sig till Kaptenas digitala investerarbok, Kapclear, läs mer på www.kapclear.se

Ett exempel visar hur avkastningskravet minskar när ägandet sker i försäkring.

En investerare tecknar sig för 500 tkr i ett bolag i samband med en nyemission och äger aktierna på vanligt sätt. Företaget utvecklas väl och efter 2 år börsnoteras bolaget. Då säljer investeraren sina aktier för 1 mkr. Efter kapitalvinstskatt på 30% erhåller investeraren 350 tkr i nettovinst.

Ägs aktierna istället i försäkring som är fri från kapitalvinstskatt motsvarar en värdeökning till 880 tkr en nettovinst på 350 tkr, efter avkastningsskatt och försäkringsavgifter. Genom Kaptena minskar alltså avkastningskravet med 24 procentenheter.

Entreprenörer

Entreprenörerna är Sveriges verkliga hjältar.

Entreprenörerna är Sveriges verkliga hjältar. Det är tack vare de som Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag. Entreprenörer tänker nytt och vågar utmana. Det är inte ovanligt att omgivningen till en början är skeptisk till deras idéer. Tack vare, eller trots det, kämpar de vidare, övertygade om att idéerna kommer att bli framgångsrika.

Gemensamt för framgångsrika entreprenörer är att de är viljestarka, ambitiösa och målmedvetna. De är öppna för att ta hjälp av investerare, affärsänglar och nätverk för att verksamheten snabbt ska utvecklas i rätt riktning.

Det finns få som jobbar så mycket som entreprenörer. De lägger all sin tid på sina företag. Att vara entreprenör är en livsstil. Vi vet, Kaptena är ett entreprenörsdrivet företag och personerna bakom har under åren startat många företag.

Entreprenörerna attraherar också investerare som delar deras mål och visioner. Belöningen kommer i form av vinster eller utdelningar. Ägs aktierna på vanligt sätt beskattas vinster och utdelningar dessvärre med 30 procent kapitalvinstskatt.

Ägs aktierna i försäkring genom Kaptena skyddas vinster, utdelningar och ränteintäkter från framtida kapitalvinstskatt. I gengäld betalas en årlig avkastningsskatt på värdet som i år uppgår till ca 0,45 procent.

Står ert bolag inför en kapitalanskaffning i form av nyemission eller liknanden kommer den med stor sannolikhet att underlättas om den paketeras inom ramen för försäkring. Idag är efterfrågan stor från investerare som vill göra investeringar inom ramen för försäkring för att skydda framtida vinster och utdelningar från kapitalvinstskatt.

Självklart går det att flytta in redan befintliga aktier i försäkring. Därför är sannolikheten stor att era aktieägare kommer tacka er i framtiden om ni informerar dem om Kaptena.

Entreprenörer med okvalificerade aktier (omfattas ej om 3:12-reglerna när det gäller beskattning av vinster och utdelningar) kan även äga sina aktier i försäkring.