Välkommen till Kapsure

"ISK" för onoterat

En svensk försäkring för onoterade aktier och värdepapper

Med vår "ISK" kan du skydda dina framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt. Precis som du kan göra med noterade aktier. I grunden är det en kapitalförsäkring, men likt en ISK är vinster, utdelningar och ränteintäkter fria från kapitalvinstskatt. I gengäld betalar du en låg årlig avkastningsskatt på försäkringens värde.

Inga dyra utländska konstigheter, utan svenskt rakt igenom. Vi är nämligen övertygade om att de flesta vill ha svenska försäkringar som står under tillsyn av svenska Finansinspektionen. Därför samarbetar vi med svenska bolag, försäkringsförmedlare och värdepappersbolag som också har alla nödvändiga tillstånd. Våra kunder kallar Kapsure för "ISK" för onoterat och vi tycker att det beskriver tjänsten väldigt bra. 

Här hittar du en längre förklaring på alla inblandade parter i Kapsure.

Skydd mot kapitalvinstskatt

I försäkringen är vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.

Avkastningsskatt ersätter kapitalvinstskatt

I stället för 30 procent kapitalvinstskatt betalar du en låg årlig avkastningsskatt på värdet. Den är förutsägbar och bestäms i november för nästkommande år. För 2024 ligger den på 1,086%.

Värdepappren kan ”apporteras” in

Du behöver inte sätta in likvida medel i din försäkring och köpa dina egna värdepapper utan kan flytta in dem. Men på pappret blir det en transaktion som du ska ta upp i självdeklarationen.

Ägandet blir inte offentligt

Försäkringsbolaget står som ägare till värdepappren, vilket kan vara en fördel om du inte vill synas i aktieböcker.

Flexibla försäkringar

De försäkringar vi jobbar med är flexibla och effektiva, du kan både ha onoterade och noterade värdepapper och fonder i dem. Onoterade värdepapper kan du återköpa när du vill. 

Värdering löpande, minst fyra gånger per år

Kaptena säkerställer att värdepappren värderas löpande, minst fyra gånger per år så att alla känner sig trygga med att de betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde.

Försäkring

Likheterna är stora mellan en depåförsäkring och en "ISK" för onoterat, men Kapsure är en kapitalförsäkring. Idag jobbar vi med tre olika försäkringsbolag, Idun, Futur och Nordnet.

Endast okvalificerade ägare

För att kvalificera sig för en försäkring måste du vara okvalificerad ägare, och inte omfattas av fåmansbolagsreglerna vid beskattning av vinster och utdelningar. 

Privatperson eller företag - båda funkar

Nästan alla våra kunder är privatpersoner. För företagskunder passar försäkring inte för näringsbetingade andelar men väl för räntebärande värdepapper eller för de som vill förbereda sig för en börsnotering. 

Låga kostnader

Vi vill att det ska vara ett enkelt beslut att äga sina onoterade värdepapper i försäkring. Därför har vi satt priset så lågt vi bara kan.

Fördelar för dig som är:

Investerare


Många investerar i företag för att de älskar det och för att de är duktiga på det


Tillhör du de som lägger kapital, tid och kraft på att stötta svenska företagare och entreprenörer? Oavsett om du kallar dig affärsängel eller investerare är ditt engagemang beundransvärt. Det är tack vare dig som svenska företag och entreprenörer kan växa, skapa sysselsättning och motivera andra att göra samma sak.

Det är ett ansvarsfullt och hårt jobb. Vi vet, bakom Kaptena står privata investerare som har gjort många investeringar under åren. Sällan får man något gratis. En investering innebär ofta mer arbete än vad man först hade tänkt sig.

Våra vinster och utdelningar beskattas hårt. Kaptena gör det nu möjligt att ändra på det.

Är dina aktier okvalificerade kan du skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt genom att äga dem i försäkring. I gengäld betalar du en låg årlig avkastningsskatt, precis som ISK.

Kapsure passar inte alla. För att den ska vara lönsam behöver dina investeringar bli framgångsrika, och då ökar också avkastningen avsevärt, se exemplet nedan.

Exempel:
En investerare går in med 1 miljon kronor i ett bolag. Företaget utvecklas väl och efter fem år med jämn värdeutveckling är investerarens aktier värda 5 miljoner kronor och investeraren säljer sitt innehav efter börsnotering. Om aktierna ägts på vanligt sätt skulle den totala avkastningen uppgå till drygt 2,8 miljoner kronor efter kapitalvinstskatt. Ägs aktierna istället i Kapsure blir totalavkastningen drygt 3,75 miljoner kronor, efter skatter och avgifter. Genom Kapsure ökar nettovinsten med drygt 1 miljoner kronor. Det är det vi menar när vi säger att Kaptena erbjuder den bästa ägarformen för framgångsrika investerare.

Investeringsrådgivare


Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag.


Startupbranschen har vuxit markant och intresset bland privatpersoner att vara med i nästa Klarna eller Spotify har ökat kraftigt de senaste åren.

Som rådgivare arbetar du främst med dina kunders pensionslösningar och noterade investeringar i depå, ISK eller kapitalförsäkring.

Många gånger har dina kunder investeringar i onoterade bolag och värdepapper som du hittills inte har kunnat hjälpa till med. Men nu kan du det.

Kaptena gör det möjligt att äga onoterade värdepapper i svensk försäkring genom samarbete med svenska livförsäkringsbolag . Nu kan även du hjälpa dina kunder att skydda framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från 30 procent kapitalvinstskatt på deras onoterade värdepapper.

Genom Kapsure kan du synliggöra värden i dina kunders onoterade innehav och lägga de till det totala rådgivningskapitalet.

Ett exempel visar hur fördelaktigt ett försäkringsägande kan vara i en framgångsrik start-up.

En investerare går in med 200 tkr i ett start-upbolag. Företaget utvecklas väl och efter tre år med jämn värdeutveckling är aktierna värda 600 tkr och investeraren säljer sina aktier efter börsnotering. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen uppgått till drygt 280 tkr kronor efter skatter. Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen drygt 370 tkr efter skatter och avgifter. Genom Kapsure ökar nettovinsten med nästan 100 000 kronor.

Bolagsrådgivare


Ni tar er bara an uppdrag som ni bedömer bärkraftiga.


Som rådgivare får ni många förfrågningar från bolag och entreprenörer som behöver hjälp med kapitalanskaffning. Ni tar er bara an uppdrag som ni bedömer bärkraftiga.

Samtidigt efterfrågar investerare möjligheten att äga sina onoterade värdepapper i schablonbeskattade ägarformer så som ISK eller kapitalförsäkring. Anledningen är att de hellre betalar avkastningsskatt än 30 procent i kapitalvinstskatt då avkastningskravet blir lägre.

Genom Kaptena kan ni paketera emissionerna inom ramen för försäkring. På så sätt underlättar ni både emissioner och kapitalanskaffningsuppdrag och kan erbjuda det som investerarna efterfrågar. Ännu enklare blir ert jobb om bolaget ansluter sig till Kaptenas digitala investerarbok, Kapclear, läs mer här.

Ett exempel visar hur avkastningskravet minskar när ägandet sker i försäkring.

En investerare tecknar sig för 500 tkr i ett bolag i samband med en nyemission och äger aktierna på vanligt sätt. Företaget utvecklas väl och efter 2 år börsnoteras bolaget. Då säljer investeraren sina aktier för 1 mkr. Efter kapitalvinstskatt på 30% erhåller investeraren 350 tkr i nettovinst.

Ägs aktierna istället i en kapitalförsäkring genom Kapsure som är fri från kapitalvinstskatt behöver värdet bara öka till 880 tkr för att få en nettovinst på 350 tkr, efter avkastningsskatt och försäkringsavgifter. Genom Kaptena minskar alltså avkastningskravet med 24 procentenheter.

Entreprenörer


Entreprenörerna är Sveriges verkliga hjältar.


Entreprenörerna är Sveriges verkliga hjältar. Det är tack vare dem som Sverige är världsledande när det kommer till att producera framgångsrika bolag. Entreprenörer tänker nytt och vågar utmana. Det är inte ovanligt att omgivningen till en början är skeptisk till deras idéer. Tack vare, eller trots det, kämpar de vidare, övertygade om att idéerna kommer att bli framgångsrika.

Gemensamt för framgångsrika entreprenörer är att de är viljestarka, ambitiösa och målmedvetna. De är öppna för att ta hjälp av investerare, affärsänglar och nätverk för att verksamheten snabbt ska utvecklas i rätt riktning.

Det finns få som jobbar så mycket som entreprenörer. De lägger all sin tid på sina företag. Att vara entreprenör är en livsstil. Vi vet, Kaptena är ett entreprenörsdrivet företag och personerna bakom har under åren startat många företag.

Entreprenörerna attraherar också investerare som delar deras mål och visioner. Belöningen kommer bland annat i form av vinster eller utdelningar. Ägs aktierna på vanligt sätt beskattas vinster och utdelningar med 30 procent kapitalvinstskatt.

Ägs aktierna i försäkring genom Kaptena skyddas framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter från kapitalvinstskatt. I gengäld betalas en låg årlig avkastningsskatt på värdet. Det bestäms för nästkommande år av nivån på statslåneräntan i slutet av november.  År 2023 uppgick avkastningsskatten till 0,882 procent.

Står ert bolag inför en kapitalanskaffning i form av nyemission eller liknande kommer den med stor sannolikhet att underlättas om den erbjuds med möjligheten att äga värdepappren genom en försäkring hos Kaptena. Idag är efterfrågan stor från investerare som vill göra investeringar inom ramen för försäkring för att skydda framtida vinster och utdelningar från kapitalvinstskatt.

Självklart går det att flytta in redan befintliga aktier i försäkring. Därför är sannolikheten stor att era aktieägare kommer tacka er i framtiden om ni informerar dem om Kaptena.

Värt att notera är att entreprenörer med okvalificerade aktier (dvs som ej omfattas av 3:12-reglerna när det gäller beskattning av vinster och utdelningar) kan även äga sina aktier i försäkring.

Så här funkar det

Kaptena jobbar idag med tre försäkringsbolag, Idun, Futur och Nordnet. Nedan följer ett flödesschema som beskriver hur det funkar.

Steg 1.

Kontakta Kaptena och berätta vilket onoterat värdepapper du vill äga i försäkring. Kaptena går igenom bolaget och värdepappret för att säkerställa ett aktuellt marknadsvärde och att det kan värderas med trygghet framöver. Kaptena kontaktar dig eller bolaget vid behov av kompletterande information.

Steg 2.

Kaptena bistår dig med uppsättning av kapitalförsäkring och tillhörande depå och vägleder dig vid införsäljningen av värdepappret till din kapitalförsäkring.

Steg 3.

Kaptena värderar värdepappret löpande, minst kvartalsvis, och förser försäkringsbolaget och depåinstitutet med aktuellt marknadsvärde.

Steg 4.

Försäkringsavgift och avkastningsskatt (när det är aktuellt) dras kvartalsvis. De baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under kvartalet, och dras ur försäkringen, därför måste det finnas likvida medel i försäkringen som motsvarar 1 till 5 procent av marknadsvärdet.

Steg 5.

Framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter är skyddade mot 30 procent kapitalvinstskatt.

 

 

Räkna ut din vinst

1

Lönsamt försäkringsägande

Nedan framgår vilken avkastning olika investeringar och placeringshorisonter behöver uppnå för att ett försäkringsägande ska vara lönsamt jämfört kapitalvinstbeskattning

Investering (tkr)
Placeringshorisont (år)
Tröskel årlig avkastning*  (%)
100 1-3 17,0 
250 1-3 10,0 
500 1-3 9,0 
1000 1-3 8,0 
* Beräkningarna är baserade på aktuella avgifter. Avkastningsskatten är satt till 1,086%.
Den årliga avkastningen som visas är ett genomsnitt av avgifter hos Kaptenas partners och inte exakt.

Några vanliga frågor

Hur ska jag deklarera mina införsäljningar till försäkring?

En försäljning av värdepapper till försäkring bör du alltid deklarera med öppet yrkande. Många glömmer bort att när du flyttar in dina aktier i försäkringen uppstår en försäljning mellan dig och försäkringsbolaget. Det betyder att du behöver betala kapitalvinstskatt på eventuell värdeutveckling som skett sedan du köpte aktierna själv och till dess du lägger/säljer in de i försäkring. För att göra det ska du använda dig av Skatteverkets blankett K12 för okvalificerade onoterade tillgångar. Variationer kan uppstå, därför hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Debitering av avkastningsskatt och försäkringsavgifter

I november bestäms avkastningsskatten för nästa år. Nivån på avkastningsskatten styrs av statslåneräntan. Skatt betalas på värdet vid ingången av året plus årets insättningar. Insättningar under första halvåret tas upp till beskattning med 100 procent medan insättningar under andra halvåret tas upp till beskattning med till 50 procent. Summan man får fram multipliceras i sin tur med summan av statslåneräntan per den 30 november året innan plus 1 procentenhet. Det finns också ett skattegolv, på 1,25 procent. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt bli just 1,25 procent. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 procent.

För 2024 är avkastningsskatten för kapitalförsäkringar 1,086 procent.

Försäkringsavgiften kan bestå av olika delar, en fast avgift och en procentuell avgift. Den procentuella avgiften baseras på det genomsnittliga värdet under aktuell period. Till det kommer en riskpremie för återbetalningsskyddet som innebär att om kunden avlider innan utbetalning påbörjats utbetalas 101 procent av depåvärdet till förmånstagaren. Riskpremien baseras på ålder (sannolikhet för dödsfall) och försäkringsvärdet. Riskpremien är låg, en 40 åring som sätter in en engångspremie på 100 tkr i 10 år där den årliga avkastningen är ca 3 procent betalar ca 16 kronor totalt.

Avkastningsskatt och försäkringsavgifter debiteras på följande sätt:

Februari:  Debiteras avkastningsskatt för det aktuella året baserat på depåvärdet 202x-12-31. Då debiteras också försäkringsavgift (1/4-del av årsavgiften) och riskpremier för kvartal 4.

April: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 1.

Juli: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 2.

Oktober: Debiteras försäkringsavgifter och riskpremie för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 3.