Kapclear är så mycket mer än en vanlig digital aktiebok.

Med hjälp av Kapclear kan du enkelt, tryggt och effektivt administrera dina bolags alla utgivna värdepapper såväl aktie- som skuldinstrument. Du har hela tiden uppdaterad information om bolagets investerare oavsett om ägandet sker direkt, genom bolag eller i försäkring. I Kapclear kan du enkelt hantera emissioner och transaktioner – och värdepappren kan även, för ägarnas räkning, depåföras hos de banker och depåinstitut som Kapclear samarbetar med. Smart, eller hur!

Kapclear är en molnbaserad SaaS-plattform som för samman och håller koll på entreprenörer, investerare och finansmarknaden så att alla parter har samma dagsfärska information – varje dag. Våra kunder liknar Kapclear med CSD för onoterat – och det är precis vad vi vill skapa.

Kapclear är tryggt

Inloggning görs via BankID och person- och bolagsinformation hämtas direkt från SPAR och Bolagsverket vilket säkerställer att all information är korrekt och säker.

Kapclear är enkelt

Tjänsten bygger på den senaste tekniken. Den är enkel att använda och enkel att komma i gång med. Ordning och reda är med andra ord bara några knapptryck bort.

Kapclear är effektivt

Du kan enkelt administrera aktieägare och investerare, genomföra transaktioner och nyemissioner. Total transparens förenklar för alla intressenter.

Investerare älskar Kapclear

Förutom att känna sig trygga med att aktieboken är hel och ren kan de dessutom äga sina aktier i kapitalförsäkring till lägre kostnad. Det är en win-win för alla parter.

Demo

Här ser du en övergripande genomgång av hur Kapclear ser ut och fungerar.

 

Få kontroll på bolagets aktiebok

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok, det vill säga en förteckning över vem som äger aktier i ett företag (ABL kap 5, 1 §), och det är styrelsen som ansvarar för den. När ägande ändras ska detta föras in i aktieboken och när det är dags för bolagstämma måste aktieboken vara uppdaterad med samtliga aktieägare.

Förr i tiden var aktieboken en fysisk bok, i vissa fall är det fortfarande så. Men ännu vanligare är att aktieboken är ett textdokument eller en excel-fil i bästa fall. Haken är bara att det inte alltid är ordning och reda på den där excel-filen. Är den uppdaterad? Vilken version gäller? Och var sparade vi egentligen ner den?

Vad kan gå fel?
  • Fel aktier tilldelade
  • Saknade eller fel investerare
  • Felaktiga beräkningar vid emissioner
  • Glömmer uppdatera köp och försäljningar som blir allt vanligare i onoterade bolag
  • Uppdaterade kontaktuppgifter till investerare
Ju längre man väntar med att uppdatera, desto större risk för tidsödande felaktigheter längre fram.

Fördelar med Kapclears smarta, digitala aktiebok:

• Företaget/emittenten får kontroll över vilka som investerar i bolaget – oavsett om ägandet sker genom direktägande eller försäkring.
• Investerare/ägare får en snabb överblick genom att enkelt logga in och se sina investeringar.
• Banker och depåinstitut får ett enkelt sätt att depåföra onoterade värdepapper.

Fördelar för dig som är:

Entreprenör

Som företagare och entreprenör spelar du en viktig roll i svenskt näringsliv. De flesta nya jobb skapas hos mindre företag, inte bland de stora börsbolagen. Att växa kräver kapital och ett bra sätt är att ta in externa ägare och investerare. Men en sak har alla investerare gemensamt: de vill ha ordning och reda.

Kapclear hjälper dig att skapa ordning och reda vilket i sin tur gör det enklare för dig att attrahera externt kapital. Och just därför ska du använda vår Kapclear - den smarta, digitala aktieboken. En annan fördel är att Kapclear förenklar vardagen för många andra som också interagerar med dig och ditt bolag.

Revisor/ Redovisningskonsult

Långt ifrån alla företag har ordning och reda på det administrativa, inklusive aktieboken. Med Kapclear får du som revisor och redovisningskonsult enkel tillgång till uppdaterad information, vilket underlättar ditt arbete. Du kan arbeta mer effektivt med dina uppdragsgivare vilket gör kunderna nöjdare och du får fler affärer.

Aktiebolagslagen är tydlig med att aktieboken ska föras korrekt. Med vår lösning får du tillgång till dina bolag online. Du slipper lägga tid och resurser på att jaga fram utdrag ur aktieböcker eller försöka reda ut vilken av alla excel-filer som är den senaste versionen. Dessutom presenteras informationen klart och tydligt och alla ändringar är spårbara.

Investerare

Med Kapclear kan du enkelt övervaka dina intressen. Här kan du se en sammanställning över dina innehav. En stor fördel med Kapclear är att den skapar ordning och reda – en ökad trygghet för dig, helt enkelt.

Om du investerar i bolag som är anslutna till Kapclear kan du förvara dem på utvalda banker och depåinstitut. Du kan också äga värdepapperen i Kapsure - ”ISK” för onoterat till ett lägre pris än normalt.

Advokat/ jurist

Tyvärr är långt ifrån alla aktieböcker uppdaterade och det kan vara minst sagt tidsödande att bringa ordning på allt. Med Kapclear kommer ditt jobb med att granska dina klienters aktieböcker att gå mycket snabbare. Du sparar tid och dina klienter sparar pengar. Se därför till att dina klienter ansluter sig till Kapclear.

Bolagsrådgivare

Som rådgivare får du många förfrågningar från bolag och entreprenörer som behöver hjälp med kapitalanskaffning. Med Kapclear kommer ditt uppdrag att vara enklare och mer kostnadseffektivt eftersom vår digitala aktiebok ger dig ordning, reda och spårbarhet.

Finansiell rådgivare

Som finansiell rådgivare hjälper du dina uppdragsgivare att fatta bra beslut. Med Kapclear minskar du risken för dina kunder – och lägger grunden för en långvarig kundrelation.

Så här kommer du igång – snabbt

1. En firmatecknare loggar in med BankID och registrerar/ansluter bolaget till Kapclear.

2. Kapclear säkerställer med Bolagsverket att personen är behörig att företräda bolaget.

3. Firmatecknare startar upp en aktiebok och kan därefter lägga upp aktieboken eller bjuda in en administratör för att fullfölja arbetet.

Vad ska aktieboken innehålla?

I aktiebolagslagen går det att läsa sig till vilka uppgifter aktieboken ska innehålla. I vår tjänst har vi gjort det enkelt för dig genom att tydligt ange vilka uppgifter som ska vara med. De är:

  • Varje akties nummer
  • Aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress
  • Vilket slag varje aktie tillhör, förutsatt att det finns aktier av olika slag i bolaget
  • Om aktiebrev har utfärdats, och i förekommande fall, om aktien omfattas av förbehåll såsom hembud, förköp och samtycke
I Kapclear kan man även markera värdepapper som är pantsatta och till vem.

Bolagsstämmoaktieboken

När ett aktiebolag ska hålla bolagsstämma behöver aktieboken vara uppdaterad och korrekt för att kunna se vilka som har rätt att få närvara och rösta på stämman. Listan är en ögonblicksbild av ägandet för inför bolagsstämman – en bolagsstämmoaktiebok, helt enkelt. Den tillhandahåller Kapclear.

Vill du veta mer om aktiebolagslagen? På riksdagen.se kan du som vill fördjupa dig ännu mer läsa vad som gäller. 
Läs mer på riksdagen.se

Slarva inte med aktieboken – det är bolagets viktigaste dokument!

På ett sätt kan man säga att aktieboken är bolagets viktigaste dokument. Det är genom den som aktieägarna kan utöva sin förvaltningsrätt, vilket framför allt betyder att de har rätt att delta och göra sin röst hörd på bolagsstämmor. De enda som har rätt att delta på bolagsstämmor är de som är införda i aktieboken. Det är också på bolagstämmorna som de viktiga besluten fattas om företaget, till exempel beslut om utdelning, förvärv eller samgående och emissioner.

Aktieboken är också en offentlig handling och det är genom den som intressenter kan bedöma ägarförhållanden i ett bolag, till exempel banker, potentiella köpare och investerare. Varje år ska dessutom aktieboken granskas av bolagets revisor.

Som du förstår så finns det en hel del juridik kring ett bolags skyldigheter att föra en korrekt aktiebok.

Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att aktieboken förs korrekt och alltid är uppdaterad. Det innebär exempelvis att när någon anmäler en ägarförändring eller om bolaget ger ut nya aktier, så ska aktieboken omedelbart uppdateras. Ägarhistoriken ska sparas i minst tio år efter bolagets upplösning.

I Aktiebolagslagen, kapitel 4 – 6, regleras hur en aktiebok ska föras. Styrelsens ansvar för att aktieboken är långtgående. I aktiebolagslagen finns regler om straffansvar i form av böter och, i extremfall fängelse, för styrelseledamöter som missköter uppgiften.

I ljuset av allt detta förstår man att det är oerhört viktigt att aktieboken är uppdaterad, korrekt, hel och ren.