Experter på att värdera onoterade aktier och värdepapper


Utgångspunkten är att alla bolag är unika. Värdet på ett bolag beror på en mängd faktorer. De bolagsspecifika väger tungt men omvärlden, konjunkturen och konkurrenter påverkar också i hög grad. Sedan 2014 har Kaptena gjort tusentals oberoende värderingar av onoterade bolag och värdepapper. Bland våra uppdragsgivera finns försäkringsbolag, banker och värdepappersbolag, fonder som investerar i onoterat, och bolag som erbjuder incitaments- och optionsprogram.

Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de är måna om att värderingarna är oberoende och marknadsmässiga. Att vi är kostnadseffektiva ser de som en stor bonus.

Noterade bolag

Kaptena har lång erfarenhet av att hjälpa noterade bolag att beräkna och värdera deras teckningsoptionsprogram. Det är inte heller sällan som deltagarna väljer att äga sina teckningsoptioner i kapitalförsäkring för att skydda framtida vinster från 30 procent kapitalvinstskatt.

Onoterade bolag

Kaptena har sina rötter i onoterat. Det är också när det kommer till värderingar av onoterade aktier och värdepapper som vår spetskompetens verkligen kommer till sin rätt. Under åren har vi hjälpt ett stort antal onoterade bolag med att ta fram och värdera deras incitamentsprogram och teckningsoptioner. När det passar är det också vanligt att deltagarna väljer att äga sina teckningsoptioner i kapitalförsäkring för att skydda framtida vinster från 30 procent kapitalvinstskatt.

Med tanke på Kaptenas djupa och breda kunskaper om värderingar är det också naturligt att vi hjälper bolag med värderingar och/eller second opinion vid nyemissioner eller överlåtelser av befintliga aktier.

Fonder och Alternativa investeringsfonder (AIF:er)

Det är vanligt att Alternativa investeringsfonder (AIF:er) eller Specialfonder som de också heter investerar i onoterade aktier och värdepapper.

En utmaning för fonder som investerar i onoterade aktier och värdepapper är att hålla ett korrekt marknadsvärde på sina onoterade värdepapper. Finansinspektionen har i sin analys av AIF:er identifierat olika risker och brister i värderingen och värderingsrutinerna av mindre likvida tillgångar, dit onoterade aktier och värdepapper hör.

Redan idag hjälper Kaptena ett antal fonder och fondbolag med att värdera eller verifiera värderingen av deras onoterade aktier och värdepapper. På så sätt lever de upp till lagar och förordningar och kan "säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar" (LAIF 2013 kap. 8 §7).

Kaptena har också lång erfarenhet av att hjälpa AIF:er att verifiera sina Nav-kurser. Oberoende nav-kurskontroll ligger i andelsägarnas intresse, och skapar en trygghet för dem, så väl som för förvaltarna och förvaringsinstituten.

Banker och depåinstitut

Onoterade aktier och värdepapper utgör en allt större del av bankkundernas tillgångar. Avsaknaden av marknadsvärderingar skapar osäkerhet för bankerna och försvårar för dem att använda onoterade tillgångarna vid till exempel kreditgivning. Resultatet kan bli uteblivna krediter eller krediter utan säkerhet med högre ränta, vilket binder mer eget kapital för bankerna och ger missnöjda kunder.

Genom att låta Kaptena värdera de onoterade tillgångarna skapas trygghet för bankerna, större och bättre krediter, lägre kapitalkrav och nöjdare kunder.

För banker och depåinstitut är det också administrativt betungande och otrygghet att hantera värdepapper som inte är anslutna till en CSD. Därför har Kaptena utvecklat Kapclear, som våra kunder likställer med ett CSD för onoterat. Genom att ansluta bolag och deras värdepapper till Kapclear skapas den trygghet och effektivitet som saknats i Sverige när det kommer till hantering och administration av onoterade aktier och värdepapper. Läs mer om Kapclear.

Försäkringsbolag

Kaptena har sina rötter i att värdera onoterade aktier och värdepapper. Allt började med att Kaptena var först med att tillsammans med svenska försäkringsbolag göra det möjligt att äga onoterade aktier och värdepapper i kapitalförsäkring. Våra kunder kallar det för ”ISK” för onoterat, där framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter skyddas från 30 procents kapitalvinstskatt.

Den viktigaste aspekten vid ett försäkringsägande är allt sker till marknadsvärde. Anledningen är att vid ett försäkringsägande ersätts kapitalvinstbeskattningen med en årlig avkastningsskatt, och den måste baseras på marknadsvärden.

Med Kaptenas långa och djupa kunskaper och erfarenheter kan försäkringsbolag tryggt och kostnadseffektiv låta sina kunder äga onoterat inom ramen för försäkring.

För försäkringsbolagen och deras depåinstitut är det också administrativt betungande och otrygghet att hantera värdepapper som inte är anslutna till en CSD. Därför har Kaptena utvecklat Kapclear, som våra kunder likställer med en CSD för onoterat. Genom att ansluta bolag och deras värdepapper till Kapclear skapas den trygghet och effektivitet som saknats i Sverige när det kommer till hantering och administration av onoterade aktier och värdepapper. Läs mer om Kapclear.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss för ett förutsättningslöst möte