Frågor och svar

En försäljning av värdepapper till försäkring bör du alltid deklarera med öppet yrkande. Många glömmer bort att när du lägger in dina aktier i försäkringen uppstår en försäljning mellan dig och försäkringen som du äger. Det betyder att du måste betala kapitalvinstskatt på eventuell värdeutveckling som skett mellan det att du köpte aktierna själv och till dess du lägger in dem i försäkring. För att göra det ska du använda dig av Skatteverkets blankett K12 för okvalificerade onoterade tillgångar. Variationer kan uppstå, därför hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

 

I november bestäms avkastningsskatten för nästa år. Nivån på avkastningsskatten styrs av statslåneräntan. För 2019 är avkastningsskatten för kapitalförsäkringar cirka 0,45% på värdet. Skatt betalas på värdet vid ingången av året plus årets insättningar.

Försäkringsavgiften består av två delar, en fast avgift på 90 kr/kvartal och en rörlig avgift på 0,25% per kvartal som baseras på värdet i försäkringen. Till det kommer en riskpremie för återbetalningsskyddet som innebär att om kunden avlider innan utbetalning påbörjats utbetalas 101 % av depåvärdet till förmånstagaren. Riskpremien baseras på ålder (sannolikhet för dödsfall) och försäkringsvärdet. Riskpremien är låg, en 40 åring som sätter in en engångspremie på 100 tkr i 10 år där den årliga avkastningen är 3 procent betalar 16 kronor totalt.

Danica debiterar avkastningsskatt och försäkringsavgifter på följande sätt:

Februari:  I början av februari debiteras försäkringsavgift och riskpremier för kvartal 4, såväl som avkastningsskatt för eventuella insättningar under kvartal 4 samt på ingående balans (värdet) för året (depåvärdet 201X-12-31).

April: I slutet av april debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 1.

Juli: I slutet av juli debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 2.

Oktober: I slutet av oktober debiteras avgifter och riskpremie för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartal 3.

Det korta svaret är att Kaptena behöver prognoser/budget om bolagets utveckling. Har du t ex nyligen deltagit i en nyemission har du sannolikt fått ta del av ett IM framtaget av bolaget som Kaptena gärna tar del av. Som kund måste du också kunna bistå som/med en kontaktperson som kan svara på frågor kopplade till bolagets utveckling.

 

Vi värderar alla våra innehav minst en gång i kvartalet. Självklart sker det oftare än så om det framkommer ny värdedrivande information i bolagen.

 

Ja det går bra. Det ställer dock lite mer krav på kunden att bistå Kaptena med information om bolaget.

 

Det kan ta ca 2 veckor eller längre och beror på hur fort vi får den information vi behöver. Har du redan en kapitalförsäkring genom oss tar det oftast kortare tid. Det är viktigt att veta att dina aktier och värdepapper, av Skatteverket, anses tillförda din försäkring först när de har bokats in i den och det värde som gäller vid inbokningstidpunkten.

 

Om du är den enda ägaren som äger aktierna genom försäkring kan du få en fullmakt att rösta av försäkringsbolaget. Finns det flera aktieägare är det enbart den största ägaren beviljas den rätten.

 

Kaptena använder sig av vedertagna värderingsmodeller. Beroende på vad det gäller för typ av bolag och tillgångsslag väljer Kaptena den värderingsmodell som ger den mest rättvisande bilden av marknadsvärdet.

 

Du kan äga stamaktier, preferensaktier, optioner, obligationer, kapitalandelslån med flera. Hör av dig så tar vi reda på om du kan äga ditt värdepapper i försäkring!