Cookies, integritet och sekretess

Kaptena värnar om sina besökarens integritet och följer därför en integritets- och cookiepolicy. Den redogör för hur vi använder cookies och hur vi skyddar våra användares integritet. Har du några frågor om denna hantering är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kaptena.se

Integritetspolicy – Information om Kaptenas behandling av dina personuppgifter

Integritetspolicy – Information om Kaptenas behandling av dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter och behandla dem med respekt. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du i denna informationstext.

Denna information beskriver hur Kaptena behandlar dina personuppgifter och tillgodoser dina rättigheter. Informationen vänder sig till dig som:

       besöker vår webbplats;

       kommunicerar med oss via t.ex. e-post eller vår webbplats;

       kommer i kontakt med oss i ditt arbete eller på uppdrag av någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners;

       är kund hos oss; samt

       vi riktar direktmarknadsföring till.

1.  Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, titel, roll, fotografi och IP-adress.

2. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi, Kaptena Sverige AB, org. nr. 556963-6607, Sturegatan 18, 3tr, 114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna information, vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter samlas in, används och i övrigt behandlas.  

3.                   Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

3.1                När du besöker vår webbplats

Personuppgifter som vi behandlar
När du besöker vår webbplats behandlar vi din IP-adress samt uppgifter om din IT-utrustning (t.ex. operativsystem och om besöket görs via dator eller mobiltelefon). Vi behandlar också information om ditt besök på vår webbplats genom s.k. cookies. Mer information om cookies och hur du ändrar inställningar för cookies hittar du i vår cookiepolicy längre ned på sidan.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att tillgodose teknisk funktionalitet, upprätta statistik, utvärdera webbplatsen, förstå hur våra besökare använder webbplatsen samt förbättra webbplatsen.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifterna för det ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning har genomförts. Behandlingen är nödvändig för vårt intresse att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig webbplats med innehåll som är relevant för besökaren av webbplatsen. Information om hur länge cookies lagras hittar du i vår cookiepolicy.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi strävar efter att begränsa tiden för lagring av personuppgifterna. Hur länge personuppgifterna lagras beror på syftet med den aktuella behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen. Information om hur länge cookies lagras hittar du i vår cookiepolicy.

3.2                När du kontaktar oss via t.ex. e-post eller vår webbplats

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar de personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, kontaktuppgifter, information i din förfrågan att bli kund hos oss eller information om din fråga, synpunkt eller ärende.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att hantera din kundförfrågan, svara på din fråga eller för att omhänderta din synpunkt eller ditt ärende. Vi behandlar även personuppgifterna för att, för en framtida kundrelation, tillhandahålla den information som du har lämnat.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifterna för det ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning har genomförts. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att hantera din kundförfrågan, fråga, synpunkt eller ärende. Vid behandling för en framtida kundrelation är behandlingen nödvändig för vårt kommersiella intresse att tillhandahålla en hög service till dig som tidigare skickat in uppgifter och senare vill bli kund hos oss.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi strävar efter att begränsa tiden för lagring av personuppgifterna. Hur länge personuppgifterna lagras beror på syftet med den aktuella behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen. Kriterier som avgör lagringstiden är t.ex. om du har fått svar på din kundförfrågan, fråga, synpunkt eller ärende. För det fall att personuppgifterna sparas för en framtida kundrelation lagras uppgifterna i max 24 månader.

3.3                I samband med dina kontakter med oss i ditt arbete eller på uppdrag av någon av våra kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning med arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan, t.ex. dokumentation relaterad till avtal som vi har med din arbets- eller uppdragsgivare eller vid kontakter via t.ex. e-post.

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra förpliktelser under avtal med din arbets- eller uppdragsgivare, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete och för att hantera kunders, leverantörerna och samarbetspartners önskemål.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifterna för det ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning har genomförts. Behandlingen är nödvändig för vårt intresse i att kunna fullgöra förpliktelser under avtal, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete eller för att hantera kunders, leverantörers eller samarbetsparters önskemål.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi strävar efter att begränsa tiden för lagring av personuppgifterna. Hur länge personuppgifterna lagras beror på syftet med den aktuella behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen. Kriterier som används för att fastställa lagringstid är t.ex. huruvida avtalets förpliktelser är fullgjorda, avtalet behöver lagras för administrering, huruvida en förhandling eller ett samarbete är pågående eller avslutat, eller om kunds, leverantörs eller samarbetspartners önskemål är tillgodosett.

3.4                När du är kund hos oss

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar ditt namn, personnummer, e-postadress och bankkontouppgifter samt övriga personuppgifter som kan komma att bli nödvändiga att behandla för att uppnå syftet med behandlingen.

Ändamål  
Vi behandlar personuppgifterna för att tillhandahålla och administrera de tjänster du som kund efterfrågar.

Behandlingen av personuppgifterna för det ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning har genomförts. Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla och administrera de tjänster som du som kund efterfrågar.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi strävar efter att begränsa tiden för lagring av personuppgifterna. Hur länge personuppgifterna lagras beror på syftet med den aktuella behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen. Kriterier som används för att fastställa lagringstid är t.ex. huruvida du fortfarande är kund eller ej eller om vi av annan anledning behöver personuppgifterna för administration. 

3.5                När vi riktar direktmarknadsföring till dig

Personuppgifter som vi behandlar
Vi behandlar ditt namn och din e-postadress.  

Ändamål
Vi behandlar personuppgifterna för att nå ut till potentiella kunder.

Rättslig grund
Behandlingen av personuppgifterna för det ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse, för vilket en intresseavvägning har genomförts. Behandlingen är nödvändig för vårt kommersiella intresse att nå ut till potentiella kunder. Vårt kommersiella intresse väger tyngre än individens intresse dels, då personuppgifterna inte är av känslig karaktär, dels, då behandlingen inte anses som särskilt inskränkande för individen.

Hur länge behåller vi personuppgifterna?
Vi strävar efter att begränsa tiden för lagring av personuppgifterna. Hur länge personuppgifterna lagras beror på syftet med den aktuella behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen. Du som får dina personuppgifter behandlade på denna grund har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen samt begära radering av personuppgifterna. Information om rätten till motsättning av behandling samt radering inkluderas lättillgängligt i varje e-postutskick.

3.6                För att fullgöra en lagstadgad förpliktelse eller för att utöva, etablera eller försvara våra legala rättigheter

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är då nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet. Vi lagrar i dessa fall uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. Den rättsliga grunden är i dessa fall vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk. I dessa fall lagrar vi uppgifterna under så lång tid som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med behandlingen

4.                   Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, behandlar vi nedan personuppgifter:

       vid besök på vår webbplats lagras de uppgifter som den som besöker webbplats lämnar via sin IT-utrustning, t.ex. dator eller smartphone;

       personuppgifter som tillhandahålls av kunder, leverantörer och andra samarbetspartners; samt

       uppgifter från offentliga register, webbplatser eller annan media.

5.                   Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

       s.k. personuppgiftsbiträden (externa leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning), t.ex. leverantörer av fakturerings- eller IT-tjänster, försäkringsförmedlare eller leverantörer av depåsystem;

       revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande företrädare; samt

       andra mottagare när det följer av lagkrav, författning eller myndighetsbeslut, såsom Finansinspektionen eller Skatteverket.

6.                   Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs land utanför EU/EES. Detta kan ske t.ex. genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller med anledning av att vi anlitar IT-leverantör som tillhandahåller support och underhåll av IT-system från tredje land. I de fall vi överför personuppgifter till tredje land kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

7.                   DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

       begära ut information om användningen av de personuppgifter som rör dig;

       begära rättelse av felaktiga personuppgifter;

       i vissa fall, begära att få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen; samt

       i vissa fall, begära att få dina personuppgifter i maskinläsbart format samt begära dataportabilitet, det vill säga få ut och använda dina personuppgifter på annat sätt. Denna rättighet tillskrivs dig som själv har ingett personuppgifter och behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke eller avtal.

Vid begäran av rättighet enligt ovan, vänligen kontakta oss på e-postadress info@kaptena.se och ange ”GDPR” i ämnesfältet.

8.                   Klagomål

För det fall du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med dataskyddslagstiftningen ber vi dig i första hand att kontakta oss på e-postadress info@kaptena.se med ”GDPR” i ämnesfältet. På så vis får vi möjlighet att åtgärda eventuella felaktigheter.

Du har alltid möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige eller din lokala integritetsskyddsmyndighet) om du anser att dina personuppgifter som behandlas av oss behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

 

Cookiepolicy – Information om Kaptenas hantering av cookies

1. INNEHÅLL I COOKIEPOLICY 

Denna policy beskriver hur Kaptena hanterar cookies. Se även hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy (hyperlänk till integritetspolicy).
Informationen är riktad till dig som besöker vår webbplats.  
Har du frågor om vår användning av cookies är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kaptena.se, ange ”Cookies” i ämnesraden.

2. VAD MENAS MED COOKIES?

Med cookies menas tekniker vilka innebär åtkomst till, eller lagring av, information från den registrerades enhet, exempelvis från en dator eller en smartphone.

3. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV COOKIES?

Vi, Kaptena Sverige AB, org. nr. 556963-6607, Sturegatan 18, 3tr, 114 36 Stockholm, är ansvarig för de förstapartscookies som placeras på vår webbplats.
För tredjepartscookies ansvarar vi tillsammans med tjänsteleverantören av cookien, i enlighet med tjänsteleverantörens cookiepolicy.

4. HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies i enlighet med Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Användning av cookies, som inte avser nödvändiga cookies, sker enbart vid samtycke från användaren i samband med att denna har fått information om vår användning av cookies.
I de fall vår användning av cookies innebär en personuppgiftsbehandling görs behandlingen i enlighet med vår integritetspolicy.

5. VILKA COOKIES ANVÄNDS OCH VARFÖR?

5.1 Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Nödvändiga cookies behövs för grundläggande funktioner, t.ex. att logga in på webbplatsen.

5.2 Funktionella cookies

Dessa cookies används i syfte att spara inställningar och uppgifter du som besökare av vår webbplats ställer in, t.ex. språkinställningar eller inloggningsuppgifter. Syftet är att ge en bättre användarupplevelse samt att underlätta navigering av webbplatsen.

5.3 Statistiska cookies

Dessa cookies används för att samla in data som kan hjälpa oss att spåra besökare av vår webbplats beteende. Syftet är att anpassa tjänster för användaren samt att underlätta felsökningar.

5.4 Marknadsföringscookies

Dessa cookies används i syfte att skapa direktmarknadsföring genom att spåra olika segment och målgrupper. Med hjälp av dessa cookies kan vi förstå besökares intressen och, med den informationen, ge en anpassad och riktad marknadsföring.

6. HUR OCH HUR LÄNGE LAGRAR VI COOKIES?

Vi lagrar cookies på två olika sätt enligt följande:
(i) Session cookies – tillfälliga cookies vilka slutar att lagras när fliken i browsern stängs ner. Vissa cookies lagras tills samtliga flikar i browsern har stängts ner.
(ii) Persistent cookies – permanenta cookies lagras viss tid efter att browsern har stängts ner. Användaren kan granska och radera dessa cookies genom funktioner i sin webbläsare.
Som användare kan du välja att inte samtycka, att återkalla ditt samtycke, att blockera cookies, att granska de cookies som har placerats samt att radera cookies. 
Om du önskar att granska eller radera cookies kan du själv gå in och granska och radera dessa via din webbläsare. Du kan även skapa förinställda inställningar vilka innebär att du automatiskt nekar till lagring av cookies. Observera dock att vissa inställningar kan innebära att funktioner och innehåll på vissa sidor inte blir tillgängliga, såsom sparade inloggningsuppgifter.

7. FÖRTECKNING ÖVER COOKIES

Förstapartscookies:
1. WordPress_logged_in[hash]
a. Används i syfte att lagra autentiseringsdata och lagras krypterat. 
b. Sparas i 15 dagar.
2. Comment_author_[hash] / Comment_author_email_[hash] / Comment_author_url_[hash]
a. Används när en besökare av hemsidan kommenterar ett inlägg, vilket är till hjälp då en användare inte behöver skriva in sin information varje gång de lämnar en kommentar.
b. Sparas i 1 år.
Tredjepartscookies:
1. Hojtar
2. Google Analytics
3. Google Tag Manager
4. Double Click (Google)
5. Google Fronts
a. Används i syfte att komma ihåg inställningar, sökhistorik eller direktmarknadsföring.

Du kan se hur länge varje enskild tredjepartscookie sparas.